Høring NPA 2017-01 - Implementation of the CAEP/10 amendments om climate change, emissions and noise

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) har sendt på høring NPA 2017-01: Implementation of the CAEP/10 amendments om climate change, emissions and noise.

EASA NPA 2017-01 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og oppdatering av artikkel 6 i (EF) nr. 216/2008 (grunnforordningen).

Denne NPA foreslår endring av regelverket, som løser miljøspørsmål knyttet til CAEP / 10 endringer og deres implementering innenfor det europeiske regelverket. Målet med denne NPA er å sikre implementering av ICAO bestemmelser. Det forventes at de foreslåtte endringer vil opprettholde et høyt, ensartet nivå av miljøvern, samt gi like konkurransevilkår for alle aktører i luftfarten.


Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. mars 2017. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/01398.