Høring: Forordning (EU) 2017/386 som endrer forordning (EU) 1207/2011

6. mars 2017 vedtok EU-Kommisjonen gjennomføringsforordning (EU) 2017/386. Forordningen innebærer en fristutsettelse for operatører til å utruste luftfartøyer med transponderutsyr, i forhold til de opprinnelige frister som gjaldt i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåking i Det felles europeiske luftrom.

Forordning (EU) 2017/386 vil bli tatt inn i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Alle høringsdokumenter ligger vedlagt.


Eventuelle høringsuttalelser sendes Luftfartstilsynet til postmottak@caa.no, evt til adresse Postboks 243, 8001 BODØ. Merk høringsuttalelsen med referanse nr. 17/04503.

Frist for høringsuttalelser er 5. mai 2017.