Høring - Utkast til gebyrforskrift for 2018

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Forslag til gebyrforskrift for 2018 er i stor grad en videreføring av gjeldende gebyrforskrift. Det er foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten enten som følge av endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen. Med unntak av securityområdet er det ikke foreslått generelle endringer i gebyrsatsene. Gebyrer knyttet til teorieksamen for privatflygersertifikat er tilpasset ny eksamensordning.
 

Høringsbrev og forskriftsutkast ligger på denne nettsiden.


Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen fredag 1. desember 2017.
 

Merknader bes sendt inn pr. e-post til postmottak@caa.no.
Alternativt kan merknader sendes pr. brev til
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 17/06482.
Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan derfor besvare høringen.