ATM-Masterplan

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet til støtte for implementering av ATM-Masterplan. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 716/2014 – "Commission implementing regulation on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan". Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. februar 2015.

Regler for steril førerkabin

Luftfartstilsynet har publisert informasjons - og høringsbrev om utkast til nye felleseuropeiske regler om krav til såkalt steril førerkabin («sterile flight crew compartment»). Når reglene er vedtatt i EU vil de bli tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett.  Reglene skal sikre at flygebesetningen ikke forstyrres med unødige oppgaver under kritiske faser av flygingen samt under taksing av luftfartøyet.

NPA 2014-24 - Certifications Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN) - Phase 1

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertfiseringsforskriften).

Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 22. desember 2014.

Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015

Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslag til gebyrforskrift for 2015 bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye, endrede oppgaver eller endringer i beregningsmodellen. Høringsfrist er satt til 25. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.