Endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet har på alminnelig høring utkast til forskrift om endring av forskrift 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Forslaget introduserer tre nye typer rettigheter for piloter av fly og seilfly. I tillegg inneholder forslaget rettelser av utilsiktede feil i forordning 1178/2011, mindre endringer som fastsetter som regelverk enkelte unntak gitt med hjemmel i art. 14(6), samt en harmonisering med bestemmelsene som tillater privatflyging mot begrenset vederlag i forordni...

Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 22. desember 2014.

Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015

Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslag til gebyrforskrift for 2015 bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye, endrede oppgaver eller endringer i beregningsmodellen. Høringsfrist er satt til 25. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Høring – forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM.

Høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

Luftfartstilsynet har nå ute på høring søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. oktober 2014.

Ny forskrift om flygeoppvisning

Luftfartstilsynet har på høring utkast til forskrift om flygeoppvisning. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3). Høringsfristen er satt til 30. september 2014.