Ny forskrift om validerings- og kontrollflyging

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner. Forskriften blir ny BSL G 9-1 og opphever forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. Forskriften planlegges å tre i kraft 1. juli 2015. Eventuelle høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 25. juni 2015.

EASA NPA 2014-29 (A) - Endringer i Regulation aircrew

EASA gjennomfører høring av NPA (Notice of Proposed Amendment) 2014-29 som foreslår en rekke endringer i forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for flygebesetning i sivil luftfart (Regulation aircrew). Høringens dokumenter er vedlagt.