Høring - NPA 2014-15 - Implementering av CAEP/9  

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 749/2012.

Høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

Luftfartstilsynet har nå ute på høring søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. oktober 2014.

Endring av forskrifter som følge av forordning 965/2012 (EASA OPS)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til endringer av flere forskrifter i BSL D-serien (nasjonale driftsforskrifter for luftfartsoperasjoner). Endringene gjøres som følge av at forordning 965/2012 (EASA OPS) trer i kraft den 28. oktober 2014, slik at bestemmelsene i de nasjonale BSL D forskriftene ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i forordningen.

Høring av forskrift om gjennomføring av den felleseuropeiske reglen om SPO m.m.

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av forordning 379/2014 i norsk rett. Denne endrer forordning 965/2012 (EASA OPS) ved i ta inn nye felleseuropeiske regler om spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO), rundflyging og ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong.

Ny forskrift om flygeoppvisning

Luftfartstilsynet har på høring utkast til forskrift om flygeoppvisning. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3).

Uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003.

Luftfartstilsynet har på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 (NPA 2014-11 Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign-off). Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. august 2014.

Høring av forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer. Forskriften gjennomfører forordning (EU) No 923/2012 – "common rules of the air – SERA". Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. august 2014. Venligst merk eventuelle innspill med referansenummer 201300318.