Høring – forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM.

Høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

Luftfartstilsynet har nå ute på høring søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. oktober 2014.

Endring av forskrifter som følge av forordning 965/2012 (EASA OPS)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til endringer av flere forskrifter i BSL D-serien (nasjonale driftsforskrifter for luftfartsoperasjoner). Endringene gjøres som følge av at forordning 965/2012 (EASA OPS) trer i kraft den 28. oktober 2014, slik at bestemmelsene i de nasjonale BSL D forskriftene ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i forordningen.

Høring av forskrift om gjennomføring av den felleseuropeiske reglen om SPO m.m.

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av forordning 379/2014 i norsk rett. Denne endrer forordning 965/2012 (EASA OPS) ved i ta inn nye felleseuropeiske regler om spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO), rundflyging og ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong.

Ny forskrift om flygeoppvisning

Luftfartstilsynet har på høring utkast til forskrift om flygeoppvisning. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3).