Høring av forskrift om gjennomføring av nye flyge- og tjenestetidsbestemmelser for CAT med fly

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av forordning 83/2014. Forordningen vil regulere flyge- og tjenestetid for besetningsmedlemmer innen ervervsmessig lufttransport med fly. Reglene skal gjelde fra 18. februar 2016, og vil da erstatte dagens regler i EU-OPS, L subpart Q.   Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. juli 2014. Venligst merk eventuelle innspill med referansenummer 14/00794.

Høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Notodden flyplass, Tuven, og Notodden sjøflyhavn

Luftfartstilsynet har nå ute på høring søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Notodden flyplass, Tuven og Notodden sjøflyhavn. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 15. juni 2014. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 201006320.

Høring av endring av forskrift 2. juli 2013 nr. 851 om sertifisering av flygeledere

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om endring av forskrift 2. juli 2013 nr. 851 om sertifisering av flygeledere. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 5. mai 2014.

Høring av NPA 2014/04 – Technical Records - forslag til endring av forordning (EF) nr. 2042-2003 (vedlikeholdsforskriften).

Luftfartstilsynet har nå ute på høring NPA 2014/04 – Technical Records - forslag til endring av forordning (EF) nr. 2042-2003 (vedlikeholdsforskriften). Luftfartstilsynet ber om eventuelle merknader til NPA 2014/04 innen 1. mai 2014.

Høring av Opinion nr. 07/2013 – Flight Testing  – forslag til ending av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertifiseringsforskriften)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012. Luftfartstilsynet ber om eventuelle merknader til Opinion nr. 07/2013 innen 1. mai 2014.

Høring av Opinion nr. 10/2013 - General Aviation - Maintenance Programme and Airworthiness Reviews - forslag om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 (vedlikeholdsforordningen).

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. mai 2014.

Høring av Opinion nr. 06/2013 – Kritiske vedlikeholdsoppgaver - forslag til ending av forordning (EF) nr. 2042/2003 (vedlikeholdsforskriften)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartstilsynet ber om eventuelle merknader til Opinion nr. 06/2013 innen 1. mai 2014.

Høring av Opinion nr. 02/2013 - Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - ACAM – forslag til ending av forordning (EF) nr. 2042/2003 (vedlikeholdsforskriften)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartstilsynet ber om eventuelle merknader til Opinion nr. 02/2013 innen 1. mai 2014.