Høringer

Høring av Opinion 09/2016 – Endring av Part-MED

Luftfartstilsynet har på høring Opinion 09/2016 som inneholder forslag til endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 vedlegg IV (Part-MED). Et utkast til endringsforordning og siste versjon av utkast til tilhørende AMC og GM er inkludert i forslaget.

Høring av Opinion 12/2016 - Aldring av flystruktur

Opinion 12/2016 omhandler sikkerhetsrisikoer knyttet til aldringsfenomener i strukturer for store fly. Risikoene er tretthet av typedesign, utbredt utmattingsskader (WFD), korrosjon, utmatting av endringer og reparasjoner og fortsatt drift med usikre nivåer av tretthetsbrudd. Forslaget er ment å sikre at disse sikkerhetsrisikoer er dempet for både eksisterende og fremtidige flåter av store fly.

Ex-post Evaluation of the Single European Sky (SES) Performance and Charging Schemes

Lav andel kvinner jobber I transportsektoren

Kvinneandelen i transportsektoren i Europa er på kun 22%. Innenfor vei- og jernbanesektoren er 86% av de ansatte menn. Innenfor luftfart er tallene noe bedre; 62% av de ansatte er menn og 38% kvinner. Innenfor hver sektor er det også en sterk ubalanse mellom ulike typer jobber.


Gjennomførte Høringer