Høring – forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM.

Høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

Luftfartstilsynet har nå ute på høring søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. oktober 2014.

Endring av forskrifter som følge av forordning 965/2012 (EASA OPS)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til endringer av flere forskrifter i BSL D-serien (nasjonale driftsforskrifter for luftfartsoperasjoner). Endringene gjøres som følge av at forordning 965/2012 (EASA OPS) trer i kraft den 28. oktober 2014, slik at bestemmelsene i de nasjonale BSL D forskriftene ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i forordningen.

Ny forskrift om flygeoppvisning

Luftfartstilsynet har på høring utkast til forskrift om flygeoppvisning. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift om flygeoppvisning (BSL D 4-3). Høringsfristen er satt til 30. september 2014.