NPA 2014-24 - Certifications Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN) - Phase 1

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertfiseringsforskriften).

Part 26 - Luftdyktighetskrav for luftfartsselskaper

Luftfartstilsynet har ute på høring utkast til nye regler som viderefører eksisterende JAR-26 i det felles-europeiske regelverket for sivil luftfart.

NPA 2014-22 New training or new teaching technologies (Part-66/Part-147)

Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003.

Endring av regelverk på securityområdet

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Høringsfristen er satt til 12. november 2014.

Endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet har på alminnelig høring utkast til forskrift om endring av forskrift 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Forslaget introduserer tre nye typer rettigheter for piloter av fly og seilfly. I tillegg inneholder forslaget rettelser av utilsiktede feil i forordning 1178/2011, mindre endringer som fastsetter som regelverk enkelte unntak gitt med hjemmel i art. 14(6), samt en harmonisering med bestemmelsene som tillater privatflyging mot begrenset vederlag i forordni...

Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 22. desember 2014.

Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015

Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslag til gebyrforskrift for 2015 bygger i stor grad på inneværende års gebyrforskrift, med nødvendige endringer som følge av nye, endrede oppgaver eller endringer i beregningsmodellen. Høringsfrist er satt til 25. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.