Endring av rapporteringsforordningen på høring

Rapporteringsforordningen inneholder ikke en detaljert liste over hvilke luftfartshendelser som er pliktige å rapportere. EU-kommisjonen foreslår nå en slik liste. Frist for innsending av merknader er 20. april 2015.

Høring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1028/2014 og 1029/2014

26. september 2014 vedtok EU-Kommisjonen gjennomføringsforordningene (EU) nr. 1028/2014 og 1029/2014. Begge forordningene er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 552/2004, samvirkingsforordningen, og gir implementeringsbestemmelser i regelverket om Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). I det følgende gjennomføres høring av begge disse regelverkene. Høringssvar må være mottatt senest 31. mars 2015.

RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet ønsker med det foreslåtte regelverket å legge til rette for den nye RPAS-industrien og sette nødvendige sikkerhetsbegrensninger for å unngå skader. Høringsfristen er 21. april 2015. 

Gjennomførte høringer