Høring - Etablering av midlertidig restriksjonsområde over Preikestolen

Luftfartstilsynet har, etter søknad fra Nord Helikopter AS, vurdert å opprette et midlertidig restriksjonsområde med senter rundt Preikestolen i Forsand kommune i perioden 25. til og med 29. september 2017.

Restriksjonsområdet etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:

”Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.”

Samferdselsdepartementet har i vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.

Bakgrunnen for at Nord Helikopter AS søkte om restriksjonsområdet er at det planlegges innspilling av en internasjonal film i det aktuelle området. I den forbindelse vil det være stor helikoptertrafikk på et svært begrenset område, noe som øker risikoen for nær-hendelser. Hele operasjonen vil være avhengig av et detaljert tidsskjema, med avhengigheter mellom de ulike oppdragene luftfartøyene skal utføre.


Høringsbrevet, utkast til forskrift og kart over området finnes vedlagt til høyre.

Høringen ble gjennomført fra 26. juni til 1. september 2017.