Høring - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for å drive og inneha Mosjøen helikopterplass, Sykehuset

Helgelandssykehuset HF søkte om fornyet konsesjon for å drive og inneha Mosjøen helikopterplass, Sykehuset. Det ble samtidig søkt om at konsesjonen overføres fra Vefsn kommune til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen.

Luftfartstilsynet gjennomførte høringen i perioden 6. april 2017 til 6. juni 2017.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.