Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Luftfartstilsynet fastsatte 17. desember 2015 ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften gjelder fra 26. mai 2016. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold. I forskriften fastsettes blant annet bestemmelser om inn- og utflyging, nattrestriksjoner og støyrestriksjoner for fly. I stor grad er bestemmelsene i dagens forskrift videreført.

Kartvedlegg.jpgDagens bestemmelse om høydebegrensning på 4000 fot for etablering på ILS-glidebane eller etablering på ikke-presisjonsflyging, er ikke videreført. Med denne endringen legges det til rette for at mer støygunstig innflying til lufthavna kan tas i bruk, særlig i form av det som kalles kurvet innflyging.

Ny utflygingskorridor

I denne saken er det særlig spørsmålet om hvilken utflygingskorridor som skulle fastsettes for rullebane 01R som har vært omstridt. Rullebane 01R er avgang mot nord på den østre rullebanen. Den korridoren som er fastsatt tilsvarer i stor grad den korridoren som ble sendt på høring, dvs. en revidert versjon av dagens utflygingskorridor, noe utvidet og forskjøvet mot nord mot Mogreina tettsted. Flere alternative korridorer har blitt vurdert, men dette alternativet er beregnet å gi færrest støyutsatte personer ved de gitte forutsetningene.

Flere høringsinstanser har pekt på at det må fastsettes begrensninger for hvilke fly som kan ta av på denne banen, eventuelt et forbud mot at tunge fly skal kunne ta av på 01R i første og siste del av dagperioden.  Ut fra en helhetsvurdering mener Luftfartstilsynet at hensynet til lufthavnas effektivitet og trafikkavviklingen i dette tilfellet veier tyngre, slik at det ikke vil være riktig å fastsette begrensninger/forbud mot visse avganger fra 01R.

Lufthavna har i dag et system med fleksibel banebruk i dagperioden. I høringen er det mange som har bedt om tilbakeføring til segregert banebruk, som var det opprinnelige konseptet for banebruk da lufthavna ble tatt i bruk. Luftfartstilsynet mener at det ut fra dagens trafikksituasjon ikke kan gås tilbake til segregert banebruk.

For å sikre at støyreduserende tiltak vurderes fortløpende, pålegges Avinor å vurdere mulige tiltak slik at flere av de avgangene som i dag skjer fra 01R, av støyhensyn flyttes over til andre baneender. Dette gjelder spesielt i begynnelsen og slutten av dagperioden når flytrafikken kan forstyrre nattesøvnen for barn og voksne. Avinor skal rapportere jevnlig til Luftfartstilsynet om dette arbeidet.

Avinor skal hver måned publisere en støyrapport som viser antall flyginger, støydata og lufttrafikktraséer.


Kontaktperson

Juridisk seniorrådgiver Hege Aalstad
Tlf. 982 61 680