Luftromsavtale på plass

23. desember trådte NEFAB-avtalen i kraft. For luftfartsmyndighetene i Norge, Finland, Estland og Latvia innebærer avtalen et nært samarbeid innenfor området som luftromsblokken NEFAB omfatter. Det vil igjen bety bedre effektivitet i luftrommet og bedre tjenesteleveranser, både innenfor lufttrafikktjenesten og i forhold til tekniske systemer.

Funksjonelle luftromsblokker - NEFAB

Norge er som EØS-medlem omfattet av EUs lovgivning som etablerte Det felles europeiske luftrom. Lovgivningen gjelder blant annet organisering av virksomheter knyttet til styring og kontroll av flytrafikken. I Norge utføres dette arbeidet av Avinor.

NEFAB i rute

Mandag 6. februar presenterte NEFAB-partnerne Norge, Finland, Estland og Latvia resultatet av sitt arbeid et møte i Brussel.

Single European Sky

EUs lovgivning, som handler om ”Det felles europeiske luftrom”, ble gjeldende i Norge i 2007. Bakgrunnen for samarbeid om et felleseuropeisk regelverk på dette saksfeltet, er utfordringene knyttet til økt trafikk i europeisk luftrom. Utgangspunktet for initiativet er å legge til rette for et europeisk luftrom som har økt kapasitet og er mindre oppstykket. Det er også et mål at lufttrafikkstyringen skal bli mer kostnadseffektiv.

North European Functional Airspace Block - NEFAB

Norge har gjennomført regelverket om etablering av et felles europeisk luftrom (Single European Sky, SES) i norsk rett. Single European Sky pakke II stiller blant annet krav til etablering av funksjonelle luftromsblokker (Functional Airspace Blocks, FAB) innen utgangen av 2012.