Helikopterstyrt ved Turøy utenfor Bergen

Et helikopter av typen EC225LP styrtet 29. april ved Turøy i Fjell kommune utenfor Bergen. Luftfartøyet kan ta 19 passasjerer i tillegg til et mannskap på 2. Helikopteret, med kjennetegn LN-OJF, opereres av CHC Helikopterservice.

Sikkerhet offshore helikopter
Dette er en sektor innenfor luftfarten som har hatt svært gode sikkerhetsresultater de siste årene.

Det er 19 år siden forrige dødsulykke innenfor denne sektoren. I samme periode har aktiviteten økt betydelig.  I 2015 ser vi en stor reduksjon i aktiviteten igjen, som en konsekvens av de generelle nedgangstidene i oljebransjen.

Offshore helikopteroperasjoner er krevende og risikofylte operasjoner som stiller store krav til alle involverte aktører.

Det er over tid utviklet et tett partssamarbeid mellom fagforeninger, oljeselskapene, helikopteroperatørene og myndighetene for å ivareta og utvikle sikkerheten innenfor offshore helikopter. Myndighetene følger denne sektoren tett gjennom tilsyn på teknisk og operativt område, samt tilsyn med landingsplassene offshore.

Om helikoptertypen
Super Puma er en vanlig helikoptertype på norsk sokkel. Den kan ta maksimalt 19 passasjerer + 2 flygere.

I 2012 var det 2 kontrollerte nødlandinger med fartøy av samme type på britisk sokkel. Undersøkelser viste at dette var relatert til helikopterets girboks. Dette resulterte i at det ble innført hyppigere kontroller av slike helikoptre. I tillegg ble det innført tekniske og operative begrensninger for bruk av helikoptertypen. I ettertid ble de berørte komponentene skiftet ut med ny type og begrensningene ble opphevet.

Ulykkesfartøyet ble registrert 13.08.2009. Det skiftet girboks den 17 januar 2016 og rotorhode den 27 mars 2016.

Det ble sist ført tilsyn med verkstedorganisasjonen til CHC i Bergen 15-18 september 2015. Det ble ikke avdekket noe uvanlig ved dette tilsynet, heller ikke unormalt mange avvik. Det ble utført operativt tilsyn med CHC på hovedbasen i Stavanger i 2014, og så ble det utført et tilsyn ved sekundærbase i Hammerfest i 2015. Det ble avdekket få avvik ved disse tilsynene.

Luftfartstilsynet har utstedt et sikkerhetsdirektiv som midlertidig setter helikoptre av denne typen på bakken i påvente av videre undersøkelser. Dette dreier seg om et 20 talls helikoptre.

Etter Luftfartstilsynets vurdering er det ikke nødvendig med restriksjoner knyttet til andre helikoptertyper.

Statens havarikommisjon er på vei til stedet. Alle spørsmål om undersøkelsen må rettes til havarikommisjonen.
 

Luftfartstilsynet har satt krisestab og følger hendelsen.

Mediehenvendelser kan rettes til pressetelefon

     926 41 300

eller på e-post

     media@caa.no