Høring av NPA 2015-03 Level of Involvement (LOI) - forslag til endring av forordning (EU) nr. 748/2012

Luftfartstilsynet har nå ute på høring NPA 2015-03 fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertifiseringsforskriften). I NPA 2015-03 foreslås nye bestemmelser som skal bidra til forbedring av sikkerheten. Forslaget adresserer risiko ved sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler eller utstyr, samt endringer og reparasjoner av disse.

Endring av rapporteringsforordningen på høring

Rapporteringsforordningen inneholder ikke en detaljert liste over hvilke luftfartshendelser som er pliktige å rapportere. EU-kommisjonen foreslår nå en slik liste. Frist for innsending av merknader er 20. april 2015.

Fastleger kan utstede legeattest for privatflygere

Fra april 2015 til april 2017 vil Luftfartstilsynet gjennomføre en prøveordning hvor fastleger kan foreta medisinsk undersøkelse og eventuelt utstedelse av "Light Aircraft Pilot License" (LAPL) legeattester under gitte forutsetninger.

Oppdatert Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP)

Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) - del II regelverksoversikten, er oppdatert med regelverksendringer gjeldende fra 1. mars 2015 og publisert på Securityportalen.

Høring av NPA 2014-27 "Continuing Airworthiness Management Organisations’ (CAMOs) and Part-145 organisations’ responsibilities"

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 6. januar til 20. februar 2015 høring av NPA 2014-27 "Continuing Airworthiness Management Organisations’ (CAMOs) and Part-145 organisations’ responsibilities". Høringens dokumenter er vedlagt.

Høring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1028/2014 og 1029/2014

26. september 2014 vedtok EU-Kommisjonen gjennomføringsforordningene (EU) nr. 1028/2014 og 1029/2014. Begge forordningene er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 552/2004, samvirkingsforordningen, og gir implementeringsbestemmelser i regelverket om Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). I det følgende gjennomføres høring av begge disse regelverkene. Høringssvar må være mottatt senest 31. mars 2015.

Endring av bøteleggingsforordningen

Luftfartstilsynet har i perioden 6. februar - 25. mars 2015 gjennomført høring av EU-kommisjonen foreslag til endring i Bøteleggingsforordningen (EU) nr. 646/2012. Endringern klargjør hvilken metode som skal brukes for å beregne gebyr. Høringens dokumenter er vedlagt.

Fotografering fra lufta

Luftfartstilsynet har mottatt en rekke henvendelser den siste tiden og ønsker derfor å klargjøre: Mange private har de siste årene kjøpt seg modellfly og droner. Hvis man tar bilder eller film fra disse til privat bruk, trenger man ingen tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Presentasjoner fra Luftfartskonferansen 2015

“Tradisjon og ny kunnskap – behov for nye veivalg”

Bristow Norway vant rapporteringsprisen 2015

Prisen for god hendelsesrapportering gis til en organisasjon som klarer å skape en positiv rapporteringskultur i selskapet, som er åpen og bevisst på at vi må hjelpe oss selv og andre hver dag hvis vi skal bli enda bedre. De skaper et mye bedre grunnlag for egen organisasjon til å vurdere risiko og styre sikkerhetsarbeidet enn det som er tilfelle i en frykt-kultur eller der ansatte er usikre på verdien og mottakelse av deres informasjoner. Årets vinner er Bristow Norway. Kjetil Heradstveit tok i mot prisen på vegne av selskapet. Vi gratulerer!

Flysikkerhetsprisen 2015

Under Luftfartskonferansen deles det hvert år ut pris til personer og organisasjoner som har gjort en stor innsats for å bedre flysikkerhetsarbeidet i norsk luftfart. Vinner av sikkerhetsprisen ble i år Torkell Sætervadet, som også er redaktør i Flynytt. Vi gratulerer!

RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet ønsker med det foreslåtte regelverket å legge til rette for den nye RPAS-industrien og sette nødvendige sikkerhetsbegrensninger for å unngå skader. Høringsfristen er 21. april 2015. 

Ingen personskader på norske rutefly i 2014

I løpet av 2014 ble ingen passasjerer alvorlig skadd i flyulykker i norsk kommersiell luftfart.

Gebyrforskrift for 2015

Samferdselsdepartementet fastsatte den 19. desember 2014 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015. Forskriften vil bli publisert på lovdata og som BSL A 1-2. Forskriften gjelder fra 1.januar 2015 og erstatter forskrift av 3. januar 2014 nr. 94. 

Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Forordning (EU) 245/2014 implementert i norsk rett

Den 16. desember 2014 ble forskrift som implementerer forordning (EU) 245/2014 i norsk rett vedtatt. Forordningen introduserer tre nye typer av rettigheter for piloter av fly og seilfly.

Ingrid Cherfils ny president i ECAC

Sveriges sjø- og luftfartsdirektør Ingrid Cherfils er valgt til ny president i European Civil Aviation Conference. - Jeg vil gratulerer Ingrid Cherfils med utnevnelsen. I henne har ECAC fått en president som fokuserer på gode prosesser og gjennomsiktighet i sitt arbeid, sier Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Program og påmelding for Luftfartskonferansen 2015

Luftfartskonferansen 2015 arrangeres fra 28. til 29. januar under overskriften "Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg". Her finner du programmet for konferansen som finner sted på Scandic Havet i Bodø.

Presentasjoner fra teknisk seminar 25. og 26. november

Her finner du presentasjonene fra teknisk seminar 25. og 26. november.

Klart for bred utrulling av SESAR-teknologi i europeisk luftfart.

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 17. november 2014 til 10. februar 2015 høring forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet til støtte for implementering av ATM-masterplan. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 716/2014 – "Commission implementing regulation on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan". Høringens dokumenter er vedlagt.

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Nye lufttrafikkregler i Norge – SERA

13. november 2104 erstattes flygereglene i Norge av felleseuropeiske regler etter forordning 923/2012 (SERA).

Ny luftromsorganisering i Sør-Norge

Avinor tar i bruk SNAP – "Southern Norway Airspace Project" natt til 13. november 2014. Luftfartstilsynet har godkjent de sikkerhetsrelaterte endringene i prosjektet. Målet er en ytterligere økning i flysikkerheten og sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet.

Regler for steril førerkabin

Luftfartstilsynet har i perioden 4. november 2014 til 12. januar 2015 gjennomført høring av utkast til nye felleseuropeiske regler om krav til såkalt steril førerkabin («sterile flight crew compartment»). Når reglene er vedtatt i EU vil de bli tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett.  Reglene skal sikre at flygebesetningen ikke forstyrres med unødige oppgaver under kritiske faser av flygingen samt under taksing av luftfartøyet. Høringens dokumenter er vedlagt.

NPA 2014-24 - Certifications Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN) - Phase 1

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertfiseringsforskriften). Høringens dokumenter er vedlagt.

Part 26 - Luftdyktighetskrav for luftfartsselskaper

Luftfartstilsynet har gjennomført høring om utkast til nye regler som viderefører eksisterende JAR-26 i det felles-europeiske regelverket for sivil luftfart.

NPA 2014-22 New training or new teaching technologies (Part-66/Part-147)

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003.

Endring av regelverk på securityområdet

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. i perioden 1. oktober 2014 - 12. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet har i perioden 29. september 2014 - 10. november 2014 gjennomfør høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Forslaget introduserer tre nye typer rettigheter for piloter av fly og seilfly. I tillegg inneholder forslaget rettelser av utilsiktede feil i forordning 1178/2011, mindre endringer som fastsetter som regelverk enkelte unntak gitt med hjemmel i art. 14(6), samt en harmonisering med bestemmelsene som tillater privatflyging mot begrenset vederlag i forordning 965/2012 (EASA-OPS). Høringens dokumenter er vedlagt.

Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Luftfartstilsynet har i perioden 29. september 2014 til 22. desember 2014 gjennomført høring vedrørende søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen. Høringens dokumenter er vedlagt.

Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet 2015

Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og gjennomførte høring av forslag til gebyrforskrift for 2015 i tidsrommet 23. september 2014 til 25. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM

Luftrfartstilsynet har i perioden 15. august til 3. oktober 2014 gjennomført høring av forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM. Høringens dokumenter finner du i margen til høyre.

Politiregisterloven er endret

Det har betydning for personer som søker om bakgrunnssjekk.

Gjennomførte høringer