Åpningstider påsken 2014

Luftfartstilsynet har åpent som vanlig mandag den 14. og tirsdag 15. april. Onsdag 16. april holder vi åpent fra kl. 08.00 til 12.00. Fra torsdag 17. april til og med mandag 21. april holder vi stengt. Ved alvorlige ulykker, ta kontakt med Luftfartstilsynets 24-timers vakttelefon 926 42 632.

Luftfartstilsynets sikre nettportal åpnes

Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

Forordning EU 245/2014

Forordning (EU) nr. 245/2014 trådte i kraft i EU-landene 3. april 2014. Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtak av en EU-forordning fram til den er gjenn...

Forenklet mal for RPAS operasjonsmanual (OM) til mindre fartøy

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg. Den enkelte operatør er ansvarlig for å tilpasse dokumentet slik at det bidrar til at operasjonene kan gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er spesielt fokus på tilta...

Nytt regelverk for flyplassområdet

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.

Tilbud om gratis foredrag til flyklubber og ideelle organisasjoner

Det gjennomføres for tiden betydelig endringer av regelverk som har betydning for skole og privatflyging i Norge. Luftfartstilsynet tilbyr derfor å avholde lokale informasjonsmøter hvor det er anledning til å møte våre medarbeidere og ikke minst stille spørsmål dersom det er noe du eller dere lurer på. Her finner du oversikten over hvilke foredrag som er avtalt og detaljer for gjennomføringen.

Oppdatert ytelsesplan for referanseperiode 2 (RP2)

Nå foreligger oppdatert utkast til ytelsesplan for RP2. I den nasjonale konsultasjon som skal gjennomføres i Luftfartstilsynets lokaler den 19. mars 2014 er det særlig ytelsesmålene som fastsettes på nasjonalt nivå som vil være tema.

Nytt EU-regelverk for væskehåndtering ved norske lufthavner

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Luftfartstilsynets HMS-forum etablert

Foto: Colourbox.com
Luftfartsdirektøren åpnet den 5. februar Luftfartstilsynets HMS-forum. Forumet er bransjens trepartssamarbeid innen arbeidsmiljø.

Forskningsartikkel om dødsårsaker blant piloter og kabinbesetningsmedlemmer

Det vitenskapelige tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine publiserte 3. januar 2014 forskningsstudien «Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries”. Luftfartstilsynets sjeflege Trond-Eirik Strand er en av medforfatterne i dette arbeidet. Det norske bidraget er fra både Flymedisinsk institutt/Forsvarets sanitet, Kreft...

Innføring av EASA OPS for flyselskaper

EASA har sendt ut svar på spørsmål som gjelder kravene som påhviler AOC operatører (fixed wing) ved overgangen til forordning 965/2012 (EASA OPS) 28. oktober 2014. Spørsmålene knytter seg til forordningens artikkel 7.1, og gjelder blant annet kravene til revisjon av manualverk og hva som kreves for å få utstedt ny AOC iht. EASA OPS.

SES II: Felleseuropeiske ytelsesmål vedtatt

Fly over Brussel
EU-kommisjonens forslag om felleseuropeiske ytelsesmål ble nylig vedtatt. Avgjørelsen er et ledd i arbeidet med å nå de politiske målene med Single European Sky-lovgivningen.

EU har vedtatt nye arbeids- og hviletidsregler

Foto: Colourbox.com
Den 29. januar vedtok EU de nye arbeids- og hviletidsreglene for flybesetninger i flyselskaper (CAT med fly). Reglene skal erstatte EU-OPS Subpart Q, og vil gjelde fra og med 18. februar 2016. Reglene vil bli tatt inn i EØS-avtalen og gjort gjeldende i Norge fra samme dato.

Rapporteringsprisen 2013 til Vestlandet

Flysikrings- og bakketjenesten på Bergen lufthavn Flesland er tildelt Luftfartstilsynets rapporteringspris for 2013. Prisen ble utdelt under Luftfartskonferansen i Bodø fredag 7. februar. Her kan du lese begrunnelsen for tildelingen.

Presentasjoner fra Luftfartskonferansen 2014

Her finner du presentasjonene fra årets utgave av Luftfartskonferansen.

Mange fuglekollisjoner i 2013

I 2013 registrerte Luftfartstilsynet 489 fuglekollisjoner. Det er 30 % flere enn året før.

Kontrollantseminar 6. – 8. mai 2014

Luftfartstilsynet arrangerer kontrollantseminar i Bodø fra 6. - 8. mai. Seminaret gjennomføres i Luftfartstilsynet lokaler i Sjøgata 45, Bodø. Oppstart tirsdag 6. mai klokken 11.00 og avslutning torsdag 8. mai kl. 16.00.

Luftfartstilsynet anmeldt

Luftfartstilsynet har mottatt bekreftelse fra Oslo politidistrikt om at vi er anmeldt for et påstått tilfelle av dokumentforfalskning i desember 2013. Påstanden ble først fremsatt i et brev til Luftfartstilsynet 16. desember i fjor, og Luftfartsdirektøren satte da umiddelbart en gjennomgang av forholdet som danner grunnlag for anmeldelsen.

Vil ha forbud mot kjøp og salg av laserpenner

I 2013 ble det registrert 68 laserhendelser mot 155 i 2010. - Nedgangen er positiv, men vi er fortsatt ikke fornøyd. En hendelse er en hendelse for mye - sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen.

Antall uregjerlige passasjerer økte i fjor

Antall rapporterte hendelser med uregjerlige passasjerer er mer enn doblet de to siste årene.  – Dessverre gjelder dette også de alvorligste hendelsene med fysisk angrep på flybesetningen eller medpassasjerer, sier seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Eirik Svare.

Luftfartsforhandlinger med Pakistan

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Pakistan 30.-31. januar 2014. Formålet med forhandlingene er å justere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Pakistan, slik at de blir i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen.

Oppdatert status for OCAS-varslingsanlegg

Foto: OCAS AS
Luftfartstilsynet ønsker ved årets begynnelse å oppdatere luftfarten på status med hensyn til varslingssystemet OCAS.

Positivt år for flysikkerheten i Norge

2013 var et spesielt godt år for norsk flysikkerhet totalt sett. - En ulykke i kommersiell luftfart og sju privatflyulykker er svært lavt spesielt når en vet at aktiviteten var rekordhøy. Det sier seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Eirik Svare.

Luftfartstilsynets tilsyn med norske flyselskaper

Det har de siste dagene vært stort fokus på Luftfartstilsynets tilsynsrapporter i media, blant annet fra tilsyn med selskapet Norwegian. Siden Luftfartstilsynets kommentarer til rapporten til nå i svært liten grad er blitt viderebragt av media, ønsker vi å nyansere bildet.

Vil forenkle forskriften for luftfartshindre

I den nye forskriften for luftfartshindre legger Luftfartstilsynet opp til at brukerne skal få et enklere og mer presist regelverk å forholde seg til.

Luftfartstilsynet åpner sikker nettportal

Luftfartstilsynet vil i første kvartal 2014 åpne en sikker nettportal for informasjon for securityområdet. Hensikten med portalen er å forenkle distribusjon av sikkerhetsrelaterte dokumenter og informasjon. Her får du mer informasjon om løsningen og hvordan du får tilgang til den.

Etterslep i registrering av post

I forbindelse med omlegging til nytt saks-og arkivsystem har det dessverre oppstått rundt en ukes forsinkelse i registrering av inngående post.

Luftfartskonferansen 2014

6. og 7. februar arrangeres Luftfartskonferasen 2014 i Bodø. Tema for konferansen er "Konkurranse og sikkerhet i moderne luftfart - den menneskelige faktor". Konferansen vil ha fokus på arbeidsforhold og sikkerhetskultur i vår tids luftfart.

EASA vil tillate bruk av elektroniske apparater under flyging

Mot slutten av 2013 vil det Europeiske flysikkerhetsbyrået EASA legge fram anbefalinger som åpner for bruk av personlig elektronisk utstyr som nettbrett, smarttelefon, e-bok leser og mp3-spiller under alle deler av en flyvning. Forutsetningen vil fortsatt være at apparatene benyttes i flymodus.

Presentasjoner fra Luftfartstilsynets bransjetur

Luftfartstilsynets bransjetur gikk i år for tredje gang til Brussel. Et tjuetalls representanter fra arbeidstaker-, arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner, samt andre deler av norsk luftfart fikk i løpet av to intensive dager blant annet informasjon om regelverksutviklingen i EU. Her kan du laste ned presentasjonene fra de to dagene.

Nytt arkivsystem vil en periode gi lengre saksbehandlingstid

Foto:Colourbox.com
Luftfartstilsynet skifter arkivsystem i perioden 4. til 11. november. Registrering av inngående post vil bli forsinket på grunn av omleggingen, og føre til noe lengre saksbehandlingstid i en periode.

Skolesjefseminar 26-27. november 2013

Luftfartstilsynet arrangerer skolesjefseminar i Bodø 26. og 27. november 2013 for skolesjefer og annet personell ved FTO og TRTO. Påmeldingsfrist 1 november 2013.

Statsbudsjett med 2,2 % økning

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 14. oktober og regjeringen foreslår å øke Luftfartstilsynets budsjett med 4,2 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2012.

Teorieksamen for privatflygere 2014

Det arrangeres fire eksamensperioder i teori til privatflygersertifikat PPL(A/H) i 2014, tre perioder på våren og en periode på høsten. Oppdeling av eksamen i to eller flere perioder tillates ikke. Prøven er skriftlig, og består av oppgaver laget etter flervalgsprøve-systemet (multiple choice) og er forfattet på norsk. Det er 20 spørsmål pr fag. Krav til bestått eksamen er 75 % korrekt besvarelse ...

Teorieksamen for trafikkflygere 2014

Luftfartstilsynet skal anskaffe nytt eksamenssystem som vil medføre endringer i gjennomføringen av teorieksamen. Dette vil også kunne medføre endringer av de oppsatte eksamensperiodene. Nytt eksamenssystem er forventet å bli tatt i bruk i løpet av 2014. Ved eventuelle endringer vil informasjon bli publisert.

Innfører restriksjoner på Tromsø lufthavn

Fra 1. oktober innfører Luftfartstilsynet høyere krav til friksjon på rullebanen og økte krav til trening for piloter som skal fly på Tromsø.

Britisk-norsk samarbeid om helikopterstudie

Britiske luftfartsmyndigheter har bedt Luftfartstilsynet om hjelp til å utarbeide en studie om helikoptersikkerheten i Nordsjøen.

Godkjenner nytt barnebelte og -stol for bruk i norske fly

Luftfartstilsynet har godkjent barnebeltet "Care" og stolen "Meru" for bruk i norske fly. Barnebeltet hjelper små barn å sitte godt i eget sete, mens stolen vil være et godt hjelpemiddel  for funksjonshemmede barn, som har vanskelig for å sitte uten støtte.

Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Ett av Forsvarets F-16 over Bodø
Revidert versjon av FUA-avtalen på versjon 3.0 trådte i kraft 19. september 2013.

Første flyplass som skal godkjennes etter nytt EU-regelverk

Kvernberget flyplass, Kristiansund er den første flyplassen i Norge som blir godkjent etter nytt EU-regelverk.

Først i mål etter nye ATO-regler

Norsk Luftambulanse er den første treningsorganisasjonen her til lands som er godkjent etter nytt regelverk.

Kontrollantseminar 13-14. november 2013

Luftfartstilsynet arrangerer kontrollantseminar i Bodø fra 13. - 14. november. I forkant av seminaret bør kontrollantene ha satt seg godt inn i relevante områder innen "Regualtion Air Crew - Part FCL" med tilhørende "Acceptable Means of Compliance" (AMC) AMC og "Guidance Material" (GM).

Program til bransjetreff  Brüssel

Luftfartstilsynet inviterer norske luftfartsaktører til bransjetur til Brüssel 30. og 31. oktober. Her finner du foreløpig program.

Forskrift om luftfartsoperasjoner (EASA OPS) er nå vedtatt

Fly på Brussels International Airport
Forskriften gjennomfører forordning 965/2012 (EASA OPS) i norsk rett. Regelverket inneholder nye felleseuropeiske driftsbestemmelser for ervervsmessig lufttransport med fly og helikopter, og blir gjeldende i Norge fra 28. oktober 2014.

Tom Gøran Jodal ny teknisk direktør

5. august tiltrådte Tom Gøran Jodal som avdelingsdirektør for teknisk avdeling i Luftfartstilsynet. Han etterfølger Petter Abelsen, som har vært konstituert som avdelingsdirektør for teknisk avdeling siden 23. oktober 2010.

Innføring av regelverk for privatflyging i norsk rett

Luftfartstilsynet har utarbeidet et notat som belyser konsekvensene av å implementere nytt felleseuropeisk regelverk for privatflyging (ikke-ervervsmessig luftfart).

Forskrift om sertifisering av flygeledere

Forskrift om sertifisering av flygeledere av 2. juli 2013 nr. 851 gjennomfører forordning (EU) nr. 805/2011 i norsk rett. Dette er det sentrale gjennomføringsregelverket for sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere i Norge og Europa, samt sertifisering av organisasjoner som tilbyr flygelederutdanning.

Laveste antall laserhendelser siden 2008

Luftfartstilsynet sikkerhetsindikatorer viser positive tendenser for første halvår 2013, blant annet det laveste antall registrerte laserhendelser siden 2008.

Innfører nye krav for operasjoner med AS332 og EC225 helikopter

Luftfartstilsynet erstatter Safety Directive 201208342-1 med Safety Directive No. 201208342-14 for AS 332 and EC 225 helikopteroperasjoner over vann.

Revokes Safety Directive 201208342-1

CAA Norway has decided to relieve limitations set forth in Safety Directive 201208342-1 and have issued Safety Directive No. 201208342-14 for AS 332 and EC 225 helicopter operations over a hostile environment.