RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet ønsker med det foreslåtte regelverket å legge til rette for den nye RPAS-industrien og sette nødvendige sikkerhetsbegrensninger for å unngå skader. Høringsfristen er 21. april 2015.  

Ingen personskader på norske rutefly i 2014

I løpet av 2014 ble ingen passasjerer alvorlig skadd i flyulykker i norsk kommersiell luftfart.

Initial Examiner Seminar Bodø 3. - 5. mars 2015

Luftfartstilsynet arrangerer "initial" kontrollantseminar i Bodø 3. - 5. mars 2015. Seminaret gjennomføres i Luftfartstilsynet lokaler i Sjøgata 45, Bodø. Oppstart tirsdag 3. mars klokken 11.00 og avslutning torsdag 5. mars kl. 16.00.

Høring av NPA 2014-27 "Continuing Airworthiness Management Organisations’ (CAMOs) and Part-145 organisations’ responsibilities"

Luftfartstilsynet har nå ute på høring NPA fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 som foreslår endringer ivedlikeholdsforordningen. Målet med endringene er å redusere risikoen knyttet til en feilaktig vurdering og ansvar i CAMOer og vedlikeholdsorganisasjoner. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 20. februar 2015.

Gebyrforskrift for 2015

Samferdselsdepartementet fastsatte den 19. desember 2014 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015. Forskriften vil bli publisert på lovdata og som BSL A 1-2. Forskriften gjelder fra 1.januar 2015 og erstatter forskrift av 3. januar 2014 nr. 94. 

Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Forordning (EU) 245/2014 implementert i norsk rett

Den 16. desember 2014 ble forskrift som implementerer forordning (EU) 245/2014 i norsk rett vedtatt. Forordningen introduserer tre nye typer av rettigheter for piloter av fly og seilfly.

Ingrid Cherfils ny president i ECAC

Sveriges sjø- og luftfartsdirektør Ingrid Cherfils er valgt til ny president i European Civil Aviation Conference. - Jeg vil gratulerer Ingrid Cherfils med utnevnelsen. I henne har ECAC fått en president som fokuserer på gode prosesser og gjennomsiktighet i sitt arbeid, sier Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Program og påmelding for Luftfartskonferansen 2015

Luftfartskonferansen 2015 arrangeres fra 28. til 29. januar under overskriften "Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg". Her finner du programmet for konferansen som finner sted på Scandic Havet i Bodø.

Presentasjoner fra teknisk seminar 25. og 26. november

Her finner du presentasjonene fra teknisk seminar 25. og 26. november.

ATM-Masterplan

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet til støtte for implementering av ATM-Masterplan. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 716/2014 – "Commission implementing regulation on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan". Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. februar 2015.

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Nye lufttrafikkregler i Norge – SERA

13. november 2104 erstattes flygereglene i Norge av felleseuropeiske regler etter forordning 923/2012 (SERA).

Ny luftromsorganisering i Sør-Norge

Avinor tar i bruk SNAP – "Southern Norway Airspace Project" natt til 13. november 2014. Luftfartstilsynet har godkjent de sikkerhetsrelaterte endringene i prosjektet. Målet er en ytterligere økning i flysikkerheten og sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet.

Regler for steril førerkabin

Luftfartstilsynet har i perioden 4. november 2014 til 12. januar 2015 gjennomført høring av utkast til nye felleseuropeiske regler om krav til såkalt steril førerkabin («sterile flight crew compartment»). Når reglene er vedtatt i EU vil de bli tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett.  Reglene skal sikre at flygebesetningen ikke forstyrres med unødige oppgaver under kritiske faser av flygingen samt under taksing av luftfartøyet. Høringens dokumenter er vedlagt.

NPA 2014-24 - Certifications Specifications for Standard Changes & Standard Repairs (CS-STAN) - Phase 1

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 (sertfiseringsforskriften).

Part 26 - Luftdyktighetskrav for luftfartsselskaper

Luftfartstilsynet har gjennomført høring om utkast til nye regler som viderefører eksisterende JAR-26 i det felles-europeiske regelverket for sivil luftfart.

NPA 2014-22 New training or new teaching technologies (Part-66/Part-147)

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003.

Endring av regelverk på securityområdet

Luftfartstilsynet har gjennomført høring av endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. i perioden 1. oktober 2014 - 12. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet har i perioden 29. september 2014 - 10. november 2014 gjennomfør høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Forslaget introduserer tre nye typer rettigheter for piloter av fly og seilfly. I tillegg inneholder forslaget rettelser av utilsiktede feil i forordning 1178/2011, mindre endringer som fastsetter som regelverk enkelte unntak gitt med hjemmel i art. 14(6), samt en harmonisering med bestemmelsene som tillater privatflyging mot begrenset vederlag i forordning 965/2012 (EASA-OPS). Høringens dokumenter er vedlagt.

Søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Luftfartstilsynet har i perioden 29. september 2014 til 22. desember 2014 gjennomført høring vedrørende søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen. Høringens dokumenter er vedlagt.

Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet 2015

Luftfartstilsynet utarbeider utkast til gebyrforskrift på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og gjennomførte høring av forslag til gebyrforskrift for 2015 i tidsrommet 23. september 2014 til 25. november 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM

Luftrfartstilsynet har i perioden 15. august til 3. oktober 2014 gjennomført høring av forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1, basert på ICAO rettelse 6 til Doc 4444, PANS-ATM. Høringens dokumenter finner du i margen til høyre.

Politiregisterloven er endret

Det har betydning for personer som søker om bakgrunnssjekk.

Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly

Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

Internasjonalt flysikkerhetsmøte i Bodø

Onsdag 25. juni møtes SAFA-inspektører fra hele Europa i Bodø. Gjennom SAFA-programmet bidrar de til at sikkerhetsnivået for flyselskap utenfor EU-/EØS-området også er høyt.

Foreløpig konklusjon: Sikkerheten på Torp var ikke god nok

Bemanningssituasjonen, redusert belysning og en uhensiktsmessig organisering av overvåkningen på flyplassen bidro i sum til at sikkerheten på Torp lufthavn var for dårlig 5. juni, da en 17-åring kom seg inn i hjulbrønnen på et KLM-fly. – Flymannskapets siste kontroll av flyet før avgang bidro heller ikke til å forhindre at denne tragiske hendelsen kunne skje, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Luftfartstilsynet.

Viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet

EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde.

Endring av forskrift om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1

Luftrfartstilsynet har i perioden 26. mai til 10. juli 2014 gjennomført høring av endring av forskrift 1. juli 2011, nr. 732 om lufttrafikkledelse, BSL G 8-1. Høringens dokumenter er vedlagt.

Ny forordning om godkjenning av tredjelandsoperatører

26. mai 2014 trer Kommisjonsforordning 452/2014 om tredjelandsoperatører (EASA Part-TCO) i kraft. Dette innebærer at EASA vil gjøre den flysikkerhetsmessige vurderingen av operatører fra stater utenfor EASA-området som skal fly inn i, ut av, eller innenfor EASA-området.

Uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003.

Luftfartstilsynet har i perioden 22. mai - 1. august 2014 hatt på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 (NPA 2014-11 Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign-off). Høringens dokumenter er vedlagt.

Første virksomhetstilsyn hos RPAS operatører

- Nå har Luftfartstilsynet gjennomført det første virksomhetstilsyn av operatører av ubemannede systemer. Til sammen ble fem operatører inspiserte for å verifisere at selskapet oppfyller gjeldende myndighetskrav og de av selskapets egne bestemmelser som er godkjent av Luftfartstilsynet, sier flyoperativ inspektør Morten Raustein.

Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Luftfartstilynet har i perioden 15. mai til 26. juni 2014 gjennomført høring av endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Frist for eventuelle kommentarer var 26. juni 2014. Høringens dokumenter er vedlagt.

Gjennomførte høringer