Luftfartstilsynet kartlegger arbeidsmiljøforholdene blant besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet er nå i gang med å gjennomføre en nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer på norske baser.

Luftfartskonferansen 2016

Onsdag 3. og torsdag 4. februar går Luftfartskonferansen 2016 av stabelen på Scandic Havet i Bodø.

Digital bakgrunnssjekk fra 14. oktober

14. oktober innførte Luftartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Dette vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og samtidig gi deg som søker en bedre mulighet til å følge med på status på søknaden underveis i saksbehandlingen.

Europas «luftfartsdirektør»til Bodø og Brønnøysund

7. og 8. september besøker EASA`s toppsjef Patrick Ky Bodø og Brønnøysund for å se nærmere på hvordan norsk luftfart fungerer.

Workshop rapporteringsforordning EU regulation 376/2014

Luftfartstilsynet inviterer med dette til en workshop i forbindelse med ny rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 som etter planen vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2016.

Refresher Examiner Seminar

Luftfartstilsynet arrangerer Refresher Examiner Seminar på Thon Hotell Vettre i Asker, 4.-5. november 2015.

Lengre saksbehandlingstid i sommer

På grunn av ferieavvikling har Luftfartstilsynets operative avdeling redusert kapasitet i juli og august, og du må regne med noe lengre saksbehandlingstid.

Ny teknologi gir sikrere flygning

Luftfartstilsynet har gått gjennom prosedyrene til de første helikopterinnflygingene i Norge basert på rene satelittsignaler (EGNOS). – Det er Norsk Luftambulanse som er først ut i dette pionerarbeidet som gir sikrere flygninger, sier flygerinspektør Thor Magnar Olsen.

Møte i "ICAOs Threat and Risk Working Group"

"ICAOs Threat and Risk Working Group" (ICAO TRWG) vurderer risiko for security knyttet til ulike områder innen luftfarten og gi råd blant annet til "ICAO Avsec Panel".

Rapportering av fatigue

Rapportering av sikkerhetsmessige forhold innen sivil luftfart har som mål å hjelpe luftfartsselskaper og -myndigheter i flysikkerhetsarbeidet. Utmattelse og alvorlig trøtthet, også omtalt som fatigue, hos besetningsmedlemmer er en tilstand som helt klart bør, og i visse tilfeller skal rapporteres.

Pilot Common Project

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan, er nå vedtatt og gjennomført i norsk lov.

Nye skjema for luftdyktighet

Nye skjema for Part 21 Initial Airworthiness  er lagt ut på våre nettsider.

Oppdatert Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP)

Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP) - del II regelverksoversikten, er oppdatert med regelverksendringer gjeldende fra 1. mars 2015 og publisert på Securityportalen.

Gebyrforskrift for 2015

Samferdselsdepartementet fastsatte den 19. desember 2014 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2015. Forskriften vil bli publisert på lovdata og som BSL A 1-2. Forskriften gjelder fra 1.januar 2015 og erstatter forskrift av 3. januar 2014 nr. 94. 

Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Ingrid Cherfils ny president i ECAC

Sveriges sjø- og luftfartsdirektør Ingrid Cherfils er valgt til ny president i European Civil Aviation Conference. - Jeg vil gratulerer Ingrid Cherfils med utnevnelsen. I henne har ECAC fått en president som fokuserer på gode prosesser og gjennomsiktighet i sitt arbeid, sier Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Presentasjoner fra teknisk seminar 25. og 26. november

Her finner du presentasjonene fra teknisk seminar 25. og 26. november.

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Ny luftromsorganisering i Sør-Norge

Avinor tar i bruk SNAP – "Southern Norway Airspace Project" natt til 13. november 2014. Luftfartstilsynet har godkjent de sikkerhetsrelaterte endringene i prosjektet. Målet er en ytterligere økning i flysikkerheten og sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet.

Internasjonalt flysikkerhetsmøte i Bodø

Onsdag 25. juni møtes SAFA-inspektører fra hele Europa i Bodø. Gjennom SAFA-programmet bidrar de til at sikkerhetsnivået for flyselskap utenfor EU-/EØS-området også er høyt.

Foreløpig konklusjon: Sikkerheten på Torp var ikke god nok

Bemanningssituasjonen, redusert belysning og en uhensiktsmessig organisering av overvåkningen på flyplassen bidro i sum til at sikkerheten på Torp lufthavn var for dårlig 5. juni, da en 17-åring kom seg inn i hjulbrønnen på et KLM-fly. – Flymannskapets siste kontroll av flyet før avgang bidro heller ikke til å forhindre at denne tragiske hendelsen kunne skje, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Luftfartstilsynet.

Ny forordning om godkjenning av tredjelandsoperatører

26. mai 2014 trer Kommisjonsforordning 452/2014 om tredjelandsoperatører (EASA Part-TCO) i kraft. Dette innebærer at EASA vil gjøre den flysikkerhetsmessige vurderingen av operatører fra stater utenfor EASA-området som skal fly inn i, ut av, eller innenfor EASA-området.

Første virksomhetstilsyn hos RPAS operatører

- Nå har Luftfartstilsynet gjennomført det første virksomhetstilsyn av operatører av ubemannede systemer. Til sammen ble fem operatører inspiserte for å verifisere at selskapet oppfyller gjeldende myndighetskrav og de av selskapets egne bestemmelser som er godkjent av Luftfartstilsynet, sier flyoperativ inspektør Morten Raustein.

Innføring av EASA OPS for flyselskaper

EASA har sendt ut svar på spørsmål som gjelder kravene som påhviler AOC operatører (fixed wing) ved overgangen til forordning 965/2012 (EASA OPS) 28. oktober 2014. Spørsmålene knytter seg til forordningens artikkel 7.1, og gjelder blant annet kravene til revisjon av manualverk og hva som kreves for å få utstedt ny AOC iht. EASA OPS.

SES II: Felleseuropeiske ytelsesmål vedtatt

EU-kommisjonens forslag om felleseuropeiske ytelsesmål ble nylig vedtatt. Avgjørelsen er et ledd i arbeidet med å nå de politiske målene med Single European Sky-lovgivningen.

Luftfartsforhandlinger med Pakistan

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Pakistan 30.-31. januar 2014. Formålet med forhandlingene er å justere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Pakistan, slik at de blir i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen.

Luftfartstilsynets tilsyn med norske flyselskaper

Det har de siste dagene vært stort fokus på Luftfartstilsynets tilsynsrapporter i media, blant annet fra tilsyn med selskapet Norwegian. Siden Luftfartstilsynets kommentarer til rapporten til nå i svært liten grad er blitt viderebragt av media, ønsker vi å nyansere bildet.

Vil forenkle forskriften for luftfartshindre

I den nye forskriften for luftfartshindre legger Luftfartstilsynet opp til at brukerne skal få et enklere og mer presist regelverk å forholde seg til.

Etterslep i registrering av post

I forbindelse med omlegging til nytt saks-og arkivsystem har det dessverre oppstått rundt en ukes forsinkelse i registrering av inngående post.

EASA vil tillate bruk av elektroniske apparater under flyging

Mot slutten av 2013 vil det Europeiske flysikkerhetsbyrået EASA legge fram anbefalinger som åpner for bruk av personlig elektronisk utstyr som nettbrett, smarttelefon, e-bok leser og mp3-spiller under alle deler av en flyvning. Forutsetningen vil fortsatt være at apparatene benyttes i flymodus.

Nytt arkivsystem vil en periode gi lengre saksbehandlingstid

Luftfartstilsynet skifter arkivsystem i perioden 4. til 11. november. Registrering av inngående post vil bli forsinket på grunn av omleggingen, og føre til noe lengre saksbehandlingstid i en periode.

Statsbudsjett med 2,2 % økning

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 14. oktober og regjeringen foreslår å øke Luftfartstilsynets budsjett med 4,2 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2012.

Innfører restriksjoner på Tromsø lufthavn

Fra 1. oktober innfører Luftfartstilsynet høyere krav til friksjon på rullebanen og økte krav til trening for piloter som skal fly på Tromsø.

Første flyplass som skal godkjennes etter nytt EU-regelverk

Kvernberget flyplass, Kristiansund er den første flyplassen i Norge som blir godkjent etter nytt EU-regelverk.

Først i mål etter nye ATO-regler

Norsk Luftambulanse er den første treningsorganisasjonen her til lands som er godkjent etter nytt regelverk.

Kontrollantseminar 13-14. november 2013

Luftfartstilsynet arrangerer kontrollantseminar i Bodø fra 13. - 14. november. I forkant av seminaret bør kontrollantene ha satt seg godt inn i relevante områder innen "Regualtion Air Crew - Part FCL" med tilhørende "Acceptable Means of Compliance" (AMC) AMC og "Guidance Material" (GM).

Forskrift om luftfartsoperasjoner (EASA OPS) er nå vedtatt

Forskriften gjennomfører forordning 965/2012 (EASA OPS) i norsk rett. Regelverket inneholder nye felleseuropeiske driftsbestemmelser for ervervsmessig lufttransport med fly og helikopter, og blir gjeldende i Norge fra 28. oktober 2014.

Tom Gøran Jodal ny teknisk direktør

5. august tiltrådte Tom Gøran Jodal som avdelingsdirektør for teknisk avdeling i Luftfartstilsynet. Han etterfølger Petter Abelsen, som har vært konstituert som avdelingsdirektør for teknisk avdeling siden 23. oktober 2010.

Laveste antall laserhendelser siden 2008

Luftfartstilsynet sikkerhetsindikatorer viser positive tendenser for første halvår 2013, blant annet det laveste antall registrerte laserhendelser siden 2008.

Innfører nye krav for operasjoner med AS332 og EC225 helikopter

Luftfartstilsynet erstatter Safety Directive 201208342-1 med Safety Directive No. 201208342-14 for AS 332 and EC 225 helikopteroperasjoner over vann.

Godkjenner midlertidig innleie av irskregistrert fly

Luftfartstilsynet har godkjent søknad fra Norwegian om  innleie av en irskregistrert B 787 Dreamliner, som selskapet vil bruke i sin langdistanseoperasjon. Godkjenningen gjelder for en periode på inntil seks måneder.

Har gjennomgått vaktlister

-Dersom ikke noe uforutsett oppstår vil ikke mangel på flygeledere føre til problemer for avviklingen av flytrafikken i sommer, sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen.