Ingrid Cherfils ny president i ECAC

Sveriges sjø- og luftfartsdirektør Ingrid Cherfils er valgt til ny president i European Civil Aviation Conference. - Jeg vil gratulerer Ingrid Cherfils med utnevnelsen. I henne har ECAC fått en president som fokuserer på gode prosesser og gjennomsiktighet i sitt arbeid, sier Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Program for Luftfartskonferansen 2015

Luftfartskonferansen 2015 arrangeres fra 28. til 29. januar under overskriften "Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg". Her finner du programmet for konferansen som finner sted på Scandic Havet i Bodø.

Presentasjoner fra teknisk seminar 25. og 26. november

Her finner du presentasjonene fra teknisk seminar 25. og 26. november.

Ny forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer

13. november 2014 ble felleseuropeisk forskrift for lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Part SERA) gjort gjeldene i Norge. Part SERA omfatter felles flygeregler og prosedyrer for flyging i Europa. Her finner du mer informasjon om hvilke endringer dette fører til.

Nye lufttrafikkregler i Norge – SERA

13. november 2104 erstattes flygereglene i Norge av felleseuropeiske regler etter forordning 923/2012 (SERA).

Ny luftromsorganisering i Sør-Norge

Avinor tar i bruk SNAP – "Southern Norway Airspace Project" natt til 13. november 2014. Luftfartstilsynet har godkjent de sikkerhetsrelaterte endringene i prosjektet. Målet er en ytterligere økning i flysikkerheten og sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet.

Felleseuropeisk regelverk om luftfartsoperasjoner (EASA-OPS)

EU vedtok i 2012 forordning 965/2012 som inneholder nye regler om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen, som også kalles «EASA OPS» gjennomføres i norsk rett med ikrafttredelse 28.oktober 2014.

Luftfartskonferansen 2015

Onsdag 28. januar og torsdag 29. januar går neste års Luftfartskonferanse av stabelen på Scandic Havet i Bodø. Tittelen på konferansen er «Tradisjon og ny kunnskap – basis for nye veivalg».

Felleseuropeiske flyge- og hviletidsbestemmelser (FTL)

EU vedtok den 29. januar 2014 nye felles europeiske flyge- og hviletidsregler for besetningsmedlemmer i sivil lufttransport (CAT) med fly. Reglene tas inn forordning 965/2012 (EASA OPS), Part-ORO, subpart FTL. Reglene er gjennomført i norsk rett og vil tre i kraft 18. februar 2016. Frem til regelverket trer i kraft skal dagens felleseuropeiske bestemmelser i EU-OPS subpart Q gjelde sammen med nasj...

Foreslår kutt i kostnader for norsk luftfart

I statsbudsjettet for 2015, som ble lagt fram 8. oktober, foreslår regjeringen å redusere gebyrene for norsk luftfart med 16 millioner kroner. Regjeringens forslag viderefører en ramme for Luftfartstilsynet på omtrent samme nivå som i fjor.

Oversikt over kontrollantseminar i 2015

Luftfartstilsynet planlegger flere kontrollantseminar for 2015. Påmelding og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart.

Teorieksamen for privatflygere og trafikkflygere 2015

Luftfartstilsynet er i ferd med å innføre nytt system for elektronisk eksamen. Ved omlegging av eksamenssystem kan gitt datoer bli endret. Informasjon vil bli gitt på Luftfartstilsynets nettside og via skolene.

Ny AIC om krav for forlengelse av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø)

Luftfartstilsynet har fått godkjent en endring som innebærer at innehavere av rettighetene SEP (land) og SEP (sjø) kan få godskrevet flygetid mot hverandre etter nærmere vilkår.

Konstaterer dårlig sikkerhet på Torp

Sikkerhetstiltakene på Sandefjord lufthavn, Torp  var ikke gode nok natt til 5. juni. Det fastholder Luftfartstilsynet i sin endelige rapport.

Godt forberedt ved vulkanutbrudd

Et utbrudd fra Bardarbunga vil ikke påvirke luftfarten på samme måte som vulkanutbruddene på Island i 2010 og 2011. - Mye har endret seg siden da, sier flysikringsinspektør Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet .

Ny AIC-I om vulkansk aske

Luftfartstilsynet ga torsdag 21. august ut en ny AIC-I som omhandler vulkansk aske. Her finner aktørene oppdatert og ny informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom luftrom kan være forurenset av aske. AIC-I 07/14 baserer seg på felleseuropeiske retningslinjer.

Inspeksjoner av norske flyskoler, instruktører og kontrollanter

Som et ledd i Luftfartstilsynets ansvar med å holde et kontinuerlig tilsyn over aktører som er godkjent av Luftfartstilsynet, vil seksjonen Operativ Utdanning i perioden høst/vinter 2014/2015 utføre pålagte inspeksjoner (ref. EC Regulation 1178/11 Article 11b) av flyskoler, instruktører og kontrollanter.

Luftfartstilsynet arrangerer teknisk seminar 25. og 26. november

Luftfartstilsynet arrangerer teknisk seminar 25. og 26. november 2014 i Bodø. Jobber du i en Part-145 godkjent verkstedorganisasjon eller Part-M subpart G godkjent organisasjon (CAMO)? Da bør du melde deg på allerede nå. Her finner du mer informasjon om målgruppen, tema, program og påmelding.

Kontrollantseminar 18. – 20. november 2014

Luftfartstilsynet arrangerer "refresher" kontrollantseminar i Bodø fra 18. - 20. november. Seminaret gjennomføres i Luftfartstilsynet lokaler i Sjøgata 45, Bodø. Oppstart tirsdag 18. november klokken 11.00 og avslutning torsdag 20. november kl. 16.00.

Luftfartstilsynet opphever ekstra sikkerhetstiltak   

Luftfartstilsynet har opphevet de ekstra sikkerhetstiltakene som ble innført ved norske flyplasser etter PSTs varsel om økt trusselnivå i Norge. Passasjerene har i liten grad merket tiltakene. Tiltakene avvikles etter at Justis- og beredskapsdepartementet torsdag 31. juli offentliggjorde at trusselnivået i Norge er tilbake på samme nivå som før 24. juli 2014.

Ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser

Luftfartstilsynet
Luftfartstilsynet har bedt flyplasseierne om å iverksette ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser i forbindelse med PSTs varsel om økt trusselnivå i Norge. Passasjerene vil i liten grad merke disse tiltakene. Dette kommer i tillegg til de tiltakene som Politiet har varslet at de vil iverksette ved en rekke norske lufthavner.

Ny hinderforskrift vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). Den nye forskriften er gyldig fra og med 1. september 2014. Her kan du få mer informasjon om den nye forskriften.

Lengre saksbehandlingstid i sommer

På grunn av ferieavvikling har Luftfartstilsynet redusert kapasitet i juli og august. Du må regne med noe lengre saksbehandlingstid på saker som behandles av Operativ avdeling, avdelingen for Flyplass og flysikring, og Flymedisinsk seksjon.

Politiregisterloven er endret

Det har betydning for personer som søker om bakgrunnssjekk.

Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly

Foto: (C) Colurbox.com
Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

Internasjonalt flysikkerhetsmøte i Bodø

Onsdag 25. juni møtes SAFA-inspektører fra hele Europa i Bodø. Gjennom SAFA-programmet bidrar de til at sikkerhetsnivået for flyselskap utenfor EU-/EØS-området også er høyt.

Foreløpig konklusjon: Sikkerheten på Torp var ikke god nok

Bemanningssituasjonen, redusert belysning og en uhensiktsmessig organisering av overvåkningen på flyplassen bidro i sum til at sikkerheten på Torp lufthavn var for dårlig 5. juni, da en 17-åring kom seg inn i hjulbrønnen på et KLM-fly. – Flymannskapets siste kontroll av flyet før avgang bidro heller ikke til å forhindre at denne tragiske hendelsen kunne skje, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrig...

Viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet

EU-Kommisjonen og EASA har lagt ut viktige høringer om fremtidig europeisk flysikkerhet. Blant annet spørsmål om regelverk, tilsyn, organisering, ressurser, og EASAs fremtidige kompetanseområde.

Ny forordning om godkjenning av tredjelandsoperatører

Fly over Brussel
Foto: Tor O. Iversen, Luftfartstilsynet
26. mai 2014 trer Kommisjonsforordning 452/2014 om tredjelandsoperatører (EASA Part-TCO) i kraft. Dette innebærer at EASA vil gjøre den flysikkerhetsmessige vurderingen av operatører fra stater utenfor EASA-området som skal fly inn i, ut av, eller innenfor EASA-området.

Første virksomhetstilsyn hos RPAS operatører

- Nå har Luftfartstilsynet gjennomført det første virksomhetstilsyn av operatører av ubemannede systemer. Til sammen ble fem operatører inspiserte for å verifisere at selskapet oppfyller gjeldende myndighetskrav og de av selskapets egne bestemmelser som er godkjent av Luftfartstilsynet, sier flyoperativ inspektør Morten Raustein.

Luftfartstilsynets sikre nettportal åpnes

Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

Forordning EU 245/2014

Forordning (EU) nr. 245/2014 trådte i kraft i EU-landene 3. april 2014. Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtak av en EU-forordning fram til den er gjenn...

Forenklet mal for RPAS operasjonsmanual (OM) til mindre fartøy

For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg. Den enkelte operatør er ansvarlig for å tilpasse dokumentet slik at det bidrar til at operasjonene kan gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er spesielt fokus på tilta...

Nytt regelverk for flyplassområdet

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.

Tilbud om gratis foredrag til flyklubber og ideelle organisasjoner

Det gjennomføres for tiden betydelig endringer av regelverk som har betydning for skole og privatflyging i Norge. Luftfartstilsynet tilbyr derfor å avholde lokale informasjonsmøter hvor det er anledning til å møte våre medarbeidere og ikke minst stille spørsmål dersom det er noe du eller dere lurer på. Her finner du oversikten over hvilke foredrag som er avtalt og detaljer for gjennomføringen.

Oppdatert ytelsesplan for referanseperiode 2 (RP2)

Nå foreligger oppdatert utkast til ytelsesplan for RP2. I den nasjonale konsultasjon som skal gjennomføres i Luftfartstilsynets lokaler den 19. mars 2014 er det særlig ytelsesmålene som fastsettes på nasjonalt nivå som vil være tema.

Nytt EU-regelverk for væskehåndtering ved norske lufthavner

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Luftfartstilsynets HMS-forum etablert

Foto: Colourbox.com
Luftfartsdirektøren åpnet den 5. februar Luftfartstilsynets HMS-forum. Forumet er bransjens trepartssamarbeid innen arbeidsmiljø.

Forskningsartikkel om dødsårsaker blant piloter og kabinbesetningsmedlemmer

Det vitenskapelige tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine publiserte 3. januar 2014 forskningsstudien «Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews: a joint analysis of cohorts from 10 countries”. Luftfartstilsynets sjeflege Trond-Eirik Strand er en av medforfatterne i dette arbeidet. Det norske bidraget er fra både Flymedisinsk institutt/Forsvarets sanitet, Kreft...

Innføring av EASA OPS for flyselskaper

EASA har sendt ut svar på spørsmål som gjelder kravene som påhviler AOC operatører (fixed wing) ved overgangen til forordning 965/2012 (EASA OPS) 28. oktober 2014. Spørsmålene knytter seg til forordningens artikkel 7.1, og gjelder blant annet kravene til revisjon av manualverk og hva som kreves for å få utstedt ny AOC iht. EASA OPS.

SES II: Felleseuropeiske ytelsesmål vedtatt

Fly over Brussel
EU-kommisjonens forslag om felleseuropeiske ytelsesmål ble nylig vedtatt. Avgjørelsen er et ledd i arbeidet med å nå de politiske målene med Single European Sky-lovgivningen.

EU har vedtatt nye arbeids- og hviletidsregler

Foto: Colourbox.com
Den 29. januar vedtok EU de nye arbeids- og hviletidsreglene for flybesetninger i flyselskaper (CAT med fly). Reglene skal erstatte EU-OPS Subpart Q, og vil gjelde fra og med 18. februar 2016. Reglene vil bli tatt inn i EØS-avtalen og gjort gjeldende i Norge fra samme dato.

Rapporteringsprisen 2013 til Vestlandet

Flysikrings- og bakketjenesten på Bergen lufthavn Flesland er tildelt Luftfartstilsynets rapporteringspris for 2013. Prisen ble utdelt under Luftfartskonferansen i Bodø fredag 7. februar. Her kan du lese begrunnelsen for tildelingen.

Mange fuglekollisjoner i 2013

I 2013 registrerte Luftfartstilsynet 489 fuglekollisjoner. Det er 30 % flere enn året før.

Luftfartstilsynet anmeldt

Luftfartstilsynet har mottatt bekreftelse fra Oslo politidistrikt om at vi er anmeldt for et påstått tilfelle av dokumentforfalskning i desember 2013. Påstanden ble først fremsatt i et brev til Luftfartstilsynet 16. desember i fjor, og Luftfartsdirektøren satte da umiddelbart en gjennomgang av forholdet som danner grunnlag for anmeldelsen.

Vil ha forbud mot kjøp og salg av laserpenner

I 2013 ble det registrert 68 laserhendelser mot 155 i 2010. - Nedgangen er positiv, men vi er fortsatt ikke fornøyd. En hendelse er en hendelse for mye - sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen.

Antall uregjerlige passasjerer økte i fjor

Antall rapporterte hendelser med uregjerlige passasjerer er mer enn doblet de to siste årene.  – Dessverre gjelder dette også de alvorligste hendelsene med fysisk angrep på flybesetningen eller medpassasjerer, sier seniorrådgiver i Luftfartstilsynet, Eirik Svare.

Luftfartsforhandlinger med Pakistan

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Pakistan 30.-31. januar 2014. Formålet med forhandlingene er å justere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Pakistan, slik at de blir i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen.

Oppdatert status for OCAS-varslingsanlegg

Foto: OCAS AS
Luftfartstilsynet ønsker ved årets begynnelse å oppdatere luftfarten på status med hensyn til varslingssystemet OCAS.