Hvordan er arbeidsmiljøet i norsk luftfart?

For første gang er arbeidsmiljøet blant de ansatte i norsk sivil luftfart undersøkt på landsbasis. Det er Luftfartstilsynet som har initiert og utført undersøkelsen. Funnene viser blant annet at mange er slitne og flere oppgir at de har gått syke på jobb.

Rundt 2. 500 besetningsmedlemmer (piloter og kabinansatte) har svart, og det utgjør om lag halvparten av de ansatte i norsk sivil luftfart. Det er første gang hele bransjen innen sivil luftfart er kartlagt, og man kan nå sammenlikne arbeidsmiljøet i luftfarten med andre yrkesgrupper i Norge.

− Vi ønsket å høre hva de ansatte selv mener om sitt arbeidsmiljø. Selv om ikke alle har svart, gir undersøkelsen oss en god indikasjon på arbeidsmiljøet i luftfarten, sier sjeflege og leder for flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet, Trond-Eirik Strand.

Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom sektorene i luftfarten. Det er sektoren med de store kommersielle flyselskapene som har de største utfordringene innen arbeidsmiljø. Både piloter og andre besetningsmedlemmer oppgir at de ofte er slitne, og at arbeidet går utover egen helse. Andelen er større enn gjennomsnittet for norske arbeidstakere.

Fysisk og psykisk utmattet

Besetningsmedlemmer har strenge hviletidsbestemmelser. Samtidig viser svarene at kun 19 prosent av pilotene og 12 prosent av kabinbesetningen daglig opplever at de får tilstrekkelig hvile og avkobling mellom arbeidsdagene, når en ser bort fra søvn. Tilsvarende tall for gjennomsnittet av norske arbeidstakere er 71 prosent.

Totalt 72 prosent av pilotene og 85 prosent av kabinbesetningen i de store kommersielle flyselskapene svarer at de at de «av og til» eller «ofte» føler seg fysisk eller psykisk utmattet etter endt arbeidsperiode.

Luftfartstilsynet vil be flyselskapene om å jobbe mer med «fatigue risk management». Det vil si systemer som skal hindre fatigue (tretthet/utmattelse) blant piloter og kabinbesetning. Luftfartstilsynet følger opp med tilsyn og kontrollerer hvordan selskapene selv håndterer dette gjennom deres egne flysikkerhetssystem.

Det er selskapene som har ansvaret for å sikre arbeidstakerne et godt arbeidsmiljø og ivareta flysikkerheten. Selv om en del av funnene i undersøkelsen skiller seg negativt ut, er ikke Luftfartstilsynet bekymret for flysikkerheten per i dag. 

− Denne undersøkelsen sier ingenting om at prestasjonene går ned. Vi har heller ikke registrert flere uønskede hendelser eller ulykker knyttet til fatigue eller sykdom i denne sektoren de siste årene. Likevel ønsker vi å følge opp med blant annet mer spissede tilsyn og målrettede tiltak i tiden framover. Luftfartstilsynet vil bidra til at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt, og at ikke dette påvirker flysikkerheten negativt, sier Trond-Eirik Strand.

Syke på jobb

Totalt 39 prosent av pilotene og 59 prosent av kabinbesetningen i fast jobb har rapportert at de har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av siste 12 måneder, selv om de var så syke at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.

− Dette resultatet er vi ikke fornøyde med, og det er ikke bra at spesielt piloter møter syke på jobb. Piloter skal være friske og opplagte når de starter sin arbeidsdag, sier sjeflege Strand, som samtidig peker på at både den enkelte arbeidstaker og flyselskapene har et ansvar her.

− Vi har ikke indikasjoner på at dette har gått utover flysikkerheten. Vi har som nevnt ikke observert flere uønskede hendelser i denne sektoren de senere årene. Det er derfor ikke holdepunkter for å si at flysikkerheten er påvirket. Vi kommer likevel til å følge opp dette med flere tiltak fremover, poengterer Strand.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli tatt inn i Luftfartstilsynets totale vurdering av risikofaktorene som påvirker sikkerheten i luftfarten. Mer spissede tilsyn og tettere oppfølging av flyselskapene blir viktig. I tillegg vil Luftfartstilsynet spille inn disse resultatene til de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA). I løpet av et par år skal EASA evaluere og eventuelt forbedre dagens regelverk om fly- og hviletidsbestemmelser.

Andre funn

Når vi ser på alle sektorene i norsk luftfart svarer en høy andel av besetningsmedlemmene at de har et meningsfylt arbeid. På spørsmål om de blir godt tatt vare på av selskapene kommer gruppen som helhet godt ut, sammenliknet med andre referanseundersøkelser om arbeidsmiljø i Norden.

Disse er med i undersøkelsen

«Fixed wing» betyr kommersielle selskaper med passasjertrafikk.
«Store fixed wing» betyr at disse har den største passasjertrafikken i Norge.
«Små fixed wing» har en mindre andel av passasjertrafikken i Norge.
«Offshore helikopter» er selskapene som flyr til og fra norsk sokkel.
«Innenlands helikopter» er selskapene som flyr på fastlandet.

 

SektorOperatørSvarprosent (sektor)
Store fixed wing 50%
 SAS 
 Widerøe 
 Norwegian 
Små fixed wing 52%
 Airwing 
 Benair 
 Blom geomatic 
 Pilot flyskole 
 Sundt air 
 Thomas Cook 
 Vestlandsfly 
 Bergen Air transport 
 Lufttransport 
 TUIfly 
 Novair 
Offshore helikopter 46%
 Bristow 
 CHC 
Innlands helikopter 52%
 Airlift 
 EHC 
 Fjellfly 
 Fonnafly 
 Heliscan 
 Helitrans 
 Noraviation 
 Nordhelikopter 
 Pegasus 
 Norsk luftambulanse 

 

Les hele undersøkelsen her: Luftfartstilsynets undersøkelse av arbeidsmiljøet i sivil luftfart 2015