Helsemessig uskikkethet

Dersom en innehaver av legeattest/-erklæring ikke oppfyller helsekrav er det et krav om å søke råd hos flylege eller flymedisinsk senter for vurdering av skikkethet til videre flytjeneste dersom tilstanden varer mer enn 3 uker. Dersom det er tvil om tilstanden kan påvirke vurdering i forhold til medisinske krav, uavhengig av tidsperiode skal også flylege konsulteres. Det er ulike måter å registrere forholdet på avhengig av tilstand og varighet.

For tilfeller hvor en legeattest eller legeerklæring er utløpt er det ikke et krav om å rapportere til flylege om medisinske forhold. Opplysninger om forholdet skal derimot registreres i søkers egenerklæring ved eventuelt ny søknad om legeattest.

Sykemelding

I de tilfeller innehaver av legeattest blir sykemeldt fra en hvilken som helst lege, psykolog eller annet helsepersonell med sykemeldingsrettigheter er det lite trolig at helsekrav for flyging er oppfylt. Det vil være innehavers ansvar å ikke utøve sine rettigheter i sykemeldingsperioden eller inntil det er foretatt en flymedisinsk vurdering vedrørende helsemessig skikkethet av en flylege.

Dersom sykdomsperioden går utover 21 dager eller omfatter andre tilstander enn trivielle luft- og urinveisinfeksjoner eller liknende, skal flylege som en hovedregel kontaktes for vurdering av helsemessig skikkethet før vedkommende returnerer til flyging eller tjeneste som flygeleder etter sykdomsperioden. Lege kan kontaktes for innehavere av legeattest for seilfly, mikrofly eller ballong.

Helsemessig skikkethet ("fit"/"unfit")

Klasse 1, 2, 3 og LAPL

I tilfeller hvor sykdomsperioden går eller forventes å gå utover 21 dager skal flylege eller flymedisinsk senter vurdere om innehaver av legeattest for klasse 1, 2, 3 og senere LAPL eller legeerklæring for kabinbesetning oppfyller helsekrav og rapporterer vurdering av forholdet i Luftfartstilsynets sertifiseringssystem. I tilfelle det vurderes at vedkommende er helsemessig uskikket ("unfit") er ny vurdering om helsemessig skikkethet nødvendig av flylege når tilstanden er korrigert og innehaver selv bedømmer at det er trygt å returnere til sin funksjon. For de ovennevnte klassene vil sertifikatet være satt ut av drift til flylege igjen vurderer vedkommende som skikket ("fit") til å inneha legeattest/-erklæring for flytjeneste eller tjeneste som flygeleder. Dersom innehaver er uenig i flylegens vurdering kan vedkommende henvende seg til Luftfartstilsynet for å få saken overprøvd gjennom et enkeltvedtak og denne avgjørelsen åpner for en klageadgang.

Seilfly, mikrofly eller ballong

I tilfeller hvor lege, flylege eller flymedisinsk senter finner at innehaver av legeattest for seilfly, mikrofly eller ballong ikke oppfyller medisinske krav skal Luftfartstilsynet underrettes, Norges Luftsportforbund blir orientert og på bakgrunn av denne informasjon settes sertifikatet ut av kraft av forbundet. Ny vurdering om helsemessig skikkethet er nødvendig av flylege når tilstanden er korrigert og innehaver selv bedømmer at det er trygt å returnere til sin funksjon.

Vedtak om suspensjon eller tilbakekalling av legeattest (Enkeltvedtak)

Der hvor søker til eller innehaver av legeattest ønsker flyleges vurdering overprøvd må vedkommende henvende seg til Flymedisinsk seksjon i Luftfartstilsynet. Saken blir da vurdert og i tilfeller hvor Luftfartstilsynet finner at vedkommende oppfyller helsekrav til legeattest vil det bli utstedt av Luftfartstilsynet. Dersom det vurderes at helsekrav ikke er oppfylt vil det i tilfelle en søknad bli gitt et avslag eller dersom vedkommende innehar en legeattest blir truffet et vedtak om suspensjon eller tilbakekalling. Vedtaket kan påklages til Helsedirektoratet.

Luftfartstilsynet tar ikke stilling til om en tilstand er varig eller ikke og vurderer kun hvorvidt helsekrav er oppfylt på vurderingstidspunktet.